Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

7 marca 2016
Urszula Kucała

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo  przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach.

Projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie.

Obecnie projekt realizowany jest w placówkach oświatowych i nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

W szkole zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddane zostały dwa obszary realizacji: przemoc szkolna  oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu. Analiza ta jest bardzo ważna i miała istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznacza priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

  Plan ten zawiera kompleksowy system działań opartych na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym  policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole.

1.03.2016 r. w sali konferencyjnej  Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów Projektu ZPB, podczas którego p. koordynator wojewódzka przypomniała ważne zasady uczestnictwa szkół w projekcie, terminy i sposób prowadzenia dokumentacji.

T.Bobowska