Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021- aktualizacja

18 sierpnia 2020
Urszula Kucała

Szanowni Rodzice przedszkolaków,

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 informuję, że przedszkola w naszym kraju, nadal obowiązują  wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca b.r.  oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zalecenia te nakładają na dyrektorów obowiązek zapewnienia odpowiedniej powierzchni pomieszczenia do liczby dzieci.

W związku z powyższym,  z wielką przykrością zmuszony jestem ograniczyć liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkola i zaostrzyć kryteria przyjęcia do przedszkola, a mianowicie:

  • Przyjęte będą dzieci 6 letnie, realizujące obowiązek przygotowania przedszkolnego;
  • Oboje rodzice pracują i przedstawią zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub wykonują pracę na rzecz pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu;
  • Przynajmniej jeden z rodziców wykonuje pracę w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych lub przedsiębiorstwach realizując zadania związane ze zwalczaniem COVID-19;
  • W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc, stosuje się dodatkowe kryteria (wielodzietność- troje i więcej w wieku szkolnym, niepełnosprawne rodzeństwo, niepełnosprawność rodziców).

 

Deklaracje o korzystanie z przedszkola należy osobiście wypełnić i podpisać w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2020r. Po tym okresie nie będzie możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola.

Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć w przedszkolu w okresie epidemii, musicie Państwo uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny. Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie, proszę o zrozumienie i wyrozumiałość.