KLUCZE DO DOBREJ KOMUNIKACJI

30 stycznia 2016
Urszula Kucała

„Kilku mędrców-ślepców wyruszyło za miasto, aby wreszcie dać dokładny opis słonia, ponieważ zwierzę to właśnie przybyło w okolice miasta. Jeden z nich, który dotknął nogi słonia, rzekł: – Słoń jest długi i pionowy, lekko porowaty. Drugi, który złapał za trąbę słonia, rzekł: – Słoń jest giętki i wijący się. Trzeci, trzymający ucho słonia, powiedział: – Nie, to wszystko teoria, słoń jest płaski, falujący. Wszyscy mieli rację.

Z opowieści sufickich ”

Powyższa historia trzech mędrców to  obraz procesu komunikowania się  – przedmiot wielu badań XXI wieku.

Jak skutecznie przekazać komunikat?

W zależności bowiem od tego, „za jaką część słonia złapiemy” – taka będzie nasza interpretacja i postrzeganie rzeczywistości, której sens przekażemy naszym rozmówcom.

W zależności od środków komunikacji, możemy być także różnorodnie odebrani przez innych. Subiektywnie przekazywany komunikat jest także subiektywnie interpretowany, a zatem pojawiają się kolejne możliwości odmiennego rozumienia tego samego komunikatu, których może być nieskończenie wiele. Jedni zwrócą uwagę tylko na słowa, inni na intonację, jeszcze inni na gesty, mimikę czy inne elementy pozawerbalne.

Wielu badaczy zajmujących się procesem komunikacji twierdzi, że, aby przekazać skuteczny komunikat (czyli taki, jaki sobie zakładaliśmy) należy przede wszystkim rozmawiać, wzajemnie wymieniać się rolą nadawcy i odbiorcy. Nawiązując jeszcze do wspomnianej opowieści, można by rzec, że przedstawieni w niej mędrcy w ogóle ze sobą nie rozmawiali i z tego powodu każdy z nich odmiennie rozumiał przekazywany komunikat. To właśnie dzięki sprzężeniu zwrotnemu możliwa jest taka komunikacja, w której minimalizuje się bariery komunikacyjne właśnie poprzez wymianę poglądów, wzajemne poznawanie siebie i dochodzenie do konsensusu.

Słowo –  komunikować pochodzi od łacińskiego słowa communico, communicare oznacza –  czynić wspólnym, połączyć; udzielić komuś wiadomości, naradzać się.1 A zatem, żeby dobrze zrozumieć przekaz, należy „uwspólnić swoje poglądy”, a więc je wypowiedzieć, skonfrontować z poglądami rozmówcy, wymienić opinie i wtedy dopiero wyciągać jakieś wnioski z konwersacji. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że „łapiemy tylko za trąbę” i jesteśmy gotowi sformułować swoje zdanie. Tymczasem należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynników, które mają niebagatelny wpływ na sens komunikatu. Są to na przykład sygnały werbalne, niewerbalne (rozpatrywane całościowo, a nie w izolacji), samopoczucie rozmówcy, jego nastrój, sytuacyjność i wiele innych.”( Cyt.za :N. Majchrzak, A. Zduniak – Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI w., Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa , Poznań 2011)

Zatem w procesie komunikacji ważna jest znajomość tzw. KLUCZY DO DOBREJ KOMUNIKACJI

I.ZASADY DOBREJ KOMUNIKACJI

Zaczynaj zdania od JA lub MNIE

 1. Wyrażaj swoje uczucia, myśli, przeżycia jasno, szczerze, uczciwie
 2. Patrz rozmówcy w oczy
 3. Mów wyraźnie
 4. Zachowuj odpowiednią odległość od rozmówcy

6.Zachowuj zgodność gestów i wyrazu twarzy ze słowami

 1. UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA JEST WAŻNIEJSZA W DOBREJ KOMUNIKACJI NIŻ UMIEJĘTNOŚĆ MÓWIENIA

CO POMAGA SŁUCHAĆ?

 • Skupienie tylko na twarzy rozmówcy
 • Dobór miejsca i czasu na rozmowę
 • Wyeliminowanie zakłóceń
 • Pytania zaczynaj od: Gdzie? Co? Kto? Jak? NIE – Dlaczego?

CO PRZESZKADZA SŁUCHAĆ?

 • Przedwczesne wnioski
 • Niechętne nastawienie z góry
 • Ukryte zamiary
 • Przygotowywanie odpowiedzi w czasie, gdy mówi druga osoba

III. DOBRE ZWROTY MAJĄ CHARAKTER:

Opisowy, nie oceniający lub osądzający

Konkretny, nie ogólnikowy

Taktowny, życzliwy zarówno wobec mówcy, jak i słuchacza

Dotyczący konkretnych zachowań

Zrozumiały, nie zawiły

 1. CELE ZWROTÓW:

Wyeliminowanie uprzedzeń

Pokazanie, że mówca został uważnie wysłuchany

Podzielenie się obserwacjami

Podzielenie się przeżyciami, jakie wywołało słuchanie

Zbliżenie przez wzajemną identyfikację

T.Bobowska