Konkurs – Innowacyjna szkoła

21 marca 2017
Urszula Kucała

Dzięki wsparciu mgr inż. A. Skiby – dyrektora  i współpracy zespołu nauczycieli – mgr Z. Hałas, mgr E. Wilkosz i  mgr T. Bobowskiej – koordynatora – oraz chętnych uczniów realizujących zadania Innowacyjnej szkoły ZPO w Lipniku może szczycić się Certyfikatem Innowacyjnej szkoły wydanym przez Studium Prawa Europejskiego z Warszawy.

Nasza szkoła w okresie od 12.09.2016 r. do 12.03.2017 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Innowacyjna szkoła w sposób następujący:

Zadanie 1.

Spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów komputerowych.  Pogawędka nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne zwrócenie uwagi na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania). Ocena na podstawie informacji  przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczestników 160 uczniów + 12 nauczycieli

Liczba grup 11 klas

Wnioski/spostrzeżenia

Spotkanie zostało przeprowadzone w dn.17.01.2017  z policjantem z Komendy  Policji  w Dobczycach –  młodszym aspirantem Dariuszem Słoniną – dzielnicowym. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci. Uczniowie wykazywali zainteresowanie prelekcją i  prezentacją przedstawioną przez policjanta. Zadawali wiele pytań, na które otrzymali profesjonalne odpowiedzi.

Podobne spotkanie w szkole miało miejsce rok wcześniej jako element realizacji w ZPO w Lipniku programu – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, a jego efektem było uzyskanie Certyfikatu od Wojewódzkiej Komendy Policji na lata 2016 – 2018.

Link do informacji zamieszczonej na stronie szkoły

http://zpolipnik.pl/zpol/cyberprzemoc-i-odpowiedzialnosc-karna-nieletnich/

Stosowne zdjęcia zostały przesłane w sprawozdaniu poprzez platformę konkursową.

Zadanie 2.

Stworzenie i prowadzenie przez okres nie krótszy niż 3 miesiące szkolnego bloga, gdzie zamieszczane będą informacje dotyczące życia klasy/szkoły. Wpisy na blogu zamieszczać powinni zarówno uczniowie jak i nauczyciele.  Ocena na podstawie informacji (linka do strony bloga) przesłanych do jury konkursu.

Liczba uczestników

Drugi rok prowadzony jest w szkole blog

http://blogiceo.nq.pl/twojloswtwoichrekach2// rok wcześniej – http://blogiceo.nq.pl/zpolipnik/ , chętnie odwiedzany przez gości – obecnie ponad liczy  wyświetleń. Założony został w ramach realizacji zadań ubiegłorocznej edycji Szkoły z klasą 2.0 – programu pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym to udało nam się uzyskać tytuł Szkoły eksperckiej, dzięki działaniom podejmowanym z wykorzystaniem technologii TIK.

Prowadzony jest przez 1 nauczyciela i 3 uczniów, przy czym niektóre materiały – zdjęcia, teksty przysyłane są przez kilku nauczycieli i uczniów.

Wnioski/spostrzeżenia

Prowadzenie bloga umożliwia nam docieranie do wielu odbiorców – nauczycieli, rodziców i uczniów, promuje szkołę oraz jest okazją do dzielenia się ciekawymi materiałami dydaktycznymi.

Mamy zaprzyjaźnionych blogerów szkolnych z całej Polski, stąd imponująca liczba odwiedzin. Jesteśmy obecnie jedyną szkołą w Gminie Wiśniowa, która prowadzi blog.

Zadanie 3.

Opis lekcji, na których wykorzystywana będzie tablica  interaktywna oraz różne metody aktywizujące uczniów. Lekcje powinny być prowadzone na różnych przedmiotach. Efektem jest powstanie spójnych, szkolnych materiałów edukacyjnych. Ocena na podstawie wyników/prac /nagrań/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczestników: 18 /klasa II SP/ + 18 /kl. V b SP/ + 2 nauczycieli

ZPO w Lipniku posiada dwie tablice interaktywne, w tym jedną w  pracowni komputerowej. Nauczyciele chętnie wykorzystują je na lekcjach, a uczniowie sami chętnie włączają się w ich obsługę.

Wnioski/spostrzeżenia

W sprawozdaniu z realizacji zadań konkursowych Innowacyjnej szkoły

zostały wyszczególnione dwa konspekty z przeprowadzonych lekcji – w kl. V przez p. Z. Hałas Projektowanie zaproszeń, podczas której wykorzystano ekran interaktywny z animacją pt. „Ozdobne napisy w edytorze tekstu” oraz animacją pt. „Znak wodny”;

w kl. II SP –  p. E. Wilkosz –  Wiosna; Temat dnia: Zwiastuny wiosny i zjawiska atmosferyczne.

w trakcie której  dzieci rozpoznawały ptaki, kwiaty i zwierzęta na ekranie;

uzupełniały brakujące litery w wyrazach ( nazwy wiosennych kwiatów)

  1. za…ilec, p…ebiśnieg, krok…s, sto…rotka, …onkil, b..atek, sa..anka;

malowały wiosenne kwiaty na tablicy interaktywnej i podpisywały je.

Uczniowie chętnie korzystają z tablicy interaktywnej na lekcjach. W starszych klasach gimnazjalnych sami przygotowują spore elementy lekcji z wykorzystaniem TIK.

Stosowne zdjęcia zostały przesłane w sprawozdaniu poprzez platformę konkursową.

Zadanie 4.

Filmik nasza „TIKi klasa”. Przygotowanie przez klasę/szkołę filmu video (4-10 minut) pokazującego praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu klasy/szkoły  na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Film powinien zostać zamieszczony na stronie szkoły /serwisie youtube/ Vimeo itp. Ocena na podstawie informacji (linka do strony filmu) przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie.

Liczba uczestników 18 uczniów + 2 nauczycieli

Wnioski/spostrzeżenia

Realizacja krótkiego filmu o klasie była nie tylko nauką korzystania z TIK /zdjęcia, montaż, podkład muzyczny, umieszczenie na youtube/, ale i doskonałą zabawą. Przy okazji uczniowie ćwiczyli dykcję i integrowali się we wspólnych działaniach.

Przy pracy nad realizacją filmu wykorzystywane były takie środki komunikacji TIK jak: facebook i e.mail.

Zadanie 5.

Czy nasza szkoła jest gotowa na korzystanie z programu „Cyfrowa szkoła”? Do jakich zadań używasz komputera/tabletu? Czy jesteś gotowy korzystać z e – podręcznika? Ocena na podstawie wyników ankiet przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie.

Liczba uczestników 51 uczniów + 1 nauczyciel

Wnioski/spostrzeżenia

Na podstawie e – narzędzia zastosowanego do badania gotowości korzystania z e- podręczników – bezpłatnej ankiety google stwierdza się ,iż 86,3 % uczniów jest gotowych korzystać z e – podręcznika .Na podstawie wywiadów z uczniami i nauczycielami wnioskuje się, iż większość nauczycieli stosuje to nowoczesne, TIKowe narzędzie w pracy.

Zrzuty ekranu z wykresami kołowym i słupkowym zostały przesłane poprzez platformę konkursową.

Zadanie 6.

TIKowa gazetka szkolna. Przygotowanie multimedialnej gazetki szkolnej na wybrany temat związany z życiem klasy/szkoły. Gazetka powinna być wykonana z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (można skorzystać, np. z Junior Media). Ocena na podstawie prac/linka do strony przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie.

Liczba uczestników:

Do tworzenia gazetki zaangażowanych jest stale 4 uczniów – ze SP i Gim. (redaktor naczelny, reporterzy, sekretarz redakcji)  oraz dwóch opiekunów – p. A. Spytek – bibliotekarz oraz p. Z. Hałas – informatyczka. W gazetce zamieszczane są notki także innych uczniów i nauczycieli.

Wnioski/spostrzeżenia:

Celem głównym tworzenia gazetki szkolnej jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i przygotowanie uczniów do pełnienia różnorodnych ról w dorosłym życiu.

Ponadto praca w zespole redakcyjnym wpływa na:  kształcenie postaw kreatywnych,  wyrobienie nawyków aktywnego i krytycznego korzystania z mediów, rozwijanie umiejętności współpracy i odpowiedzialności za własną pracę, wszechstronny rozwój uczniów,  promowanie szkoły w środowisku,  zdobycie i utrwalanie umiejętności redakcyjnych,  doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem, ortografią i interpunkcją; rozwijanie talentów dziennikarskich.

Opis działania: Gazetka szkolna Razem ukazuje się co drugi miesiąc. Ważną formą docierania do szerokiego grona odbiorów jest zamieszczanie jej na stronie szkoły w specjalnej, stałej zakładce /jako e – wydanie/

http://zpolipnik.pl/zpo/zpo_razem/

Zadanie 7.

Szkolny dzień TIK. Zorganizowanie w szkole/ klasie dnia poświęconego korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas, którego można: wystąpić z przedstawieniem „mały TIK”, prezentacją na temat bezpieczeństwa w Sieci, jak korzystać z gier edukacyjnych. Ocena na podstawie prac (video, plastycznych), zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Szkolny dzień TIK w bieżącym r. szkol. odbył się w ZPO w Lipniku w dniu 14.02.2017 i był połączony z Dniem Bezpiecznego Internetu oraz Dniem Bez Przemocy. Uczniowie oglądali filmy i prezentacje ze stron internetowych

http://www.saferinternet.pl/pl/dbi-w-polsce-i-na-swiecie

https://sieciaki.pl/

http://edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=9&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=15205&tekst=Zamiast hejtu&criteria=&blotem=#opisszkolenia

Pracowali w grupach, tworząc kodeks antyhejtowy, rysowali komiksy i plakaty dotyczące tejże tematyki.

Młodsi obejrzeli film, zrealizowany przez kl. II SP pod opieką p. E. Wilkosz  „Teatrzyk mały TIK”, w którym to uczniowie promują korzystanie z TIK w naszej szkole.

Stosowne zdjęcia zostały przesłane w sprawozdaniu poprzez platformę konkursową.

Wnioski/spostrzeżenia

Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony w naszej szkole od czterech lat. Systematycznie prowadzone są co roku prelekcje policji na temat zasad bezpieczeństwa w sieci.

Zadanie 8.

Teatrzyk „mały TIK”. Opracowanie i przedstawienie kilkuminutowego wystąpienia pokazującego w jaki sposób zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach zwiększa ich efektywność. Ocena na podstawie wyników, prac plastycznych, video, linków, zdjęć przesłanych do jury konkursu

Wykonanie:

Film został zrealizowany przez kl. II SP pod opieką p. E. Wilkosz –  „Teatrzyk mały TIK”, w którym to uczniowie promują korzystanie z TIK w naszej szkole.

Stosowne zdjęcia zostały przesłane w sprawozdaniu poprzez platformę konkursową.

Wnioski/spostrzeżenia

Uczniowie klasy II SP wraz z wychowawczynią uczestniczyli w realizacji tego rodzaju filmu po raz pierwszy. Z radością podjęli się tego zadania. Uczniowie układali, a potem prezentowali krótkie rymowanki na temat TIK w naszej szkole, która jest : „Innowacyjna, nowoczesna, wspaniała, rewelacyjna!” jak to słychać w scenie finałowej filmu.

Być może w przyszłości podejmiemy się innych zadań proponowanych przez Studium Prawa Europejskiego z Warszawy w ramach bardzo ciekawych konkursów.

Zadanie 9.

„Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?” Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wnioski/spostrzeżenia:

Nasza szkoła ma dobry klimat dzięki systematycznemu rozwojowi – widocznemu nie tylko w coraz nowocześniejszym wyposażeniu klasopracowni , ale i nadążaniu za „duchem czasu” czyli korzystaniem z możliwości jakie daje TIK na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych m.in. e – Twinningu, Mistrzach Kodowania. Ważnym narzędziem komunikacji jest ciekawa, estetyczna i przejrzysta strona internetowa szkoły

Zadanie 10.

Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych. Ocena na podstawie wyników, prac (video, plastycznych), zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Szkolne Mistrzostwa w grach edukacyjnych odbyły się w trakcie zajęć świetlicowych z kl. I – III SP i miały na celu przede wszystkim zapoznanie uczniów z bezpłatnymi matematycznymi oraz ortograficznymi stronami internetowymi. Uczniowie wykazywali się tutaj dużym zaangażowaniem w rozwiązywanie zadań, z którymi w większości spotkali się po raz pierwszy.

Wnioski/spostrzeżenia:

W przyszłości takie Mistrzostwa można kontynuować także w klasach starszych SP, nagradzając Mistrzów dyplomami. Dzień Mistrzostw może odbywać się  w szkolnym dniu TIK lub Pierwszym Dniu Wiosny.

T. Bobowska