Gimnazjalisto. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

1 maja 2016
Urszula Kucała

Drodzy Rodzice i uczniowie klas III gimnazjum, nadszedł czas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Poniżej przedstawiamy działania (krok po kroku) które musi podjąć każdy gimnazjalista kończący szkołę oraz terminy których zobowiązany jest przestrzegać, aby zostać przyjętym do wymarzonej szkoły.

Szczegóły na: http://zpolipnik.pl/zpo/zpo_pedagog/

Krok 1. Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie na stronie www.malopolska.edu.com.pl/Kandydat   (ważne by zapamiętać login i hasło), dokonują wyboru szkół i oddziałów (ważna kolejność – pierwsza szkoła wybrana jako najbardziej nam odpowiadająca, najlepiej trzy szkoły/oddziały). Do założenia konta potrzebne są: pesel, data urodzenia, adres i telefon.

Krok 2: Kandydaci w dniach  od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. do godz. 15.00. dostarczają wydrukowane z systemu i podpisane przez rodzica podanie, do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

Krok 3. Po zakończeniu roku szkolnego i otrzymaniu świadectw kandydaci w terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Krok 4: Szkoły 1 lipca 2016 r. podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Można sprawdzić w szkole i w systemie rekrutacji elektronicznej.

Krok 5: Do 5 lipca 2016 r. wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

Krok 6: Do 12 lipca 2016 r. godz. 15.00, potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Krok 7: 13 lipca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisję rekrutacyjną list przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,

Krok 8: od 14 lipca do 31 sierpnia 2016 rpostępowanie uzupełniające nabór na wolne jeszcze miejsca

Uwaga. Kandydaci proszeni są często o dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru następujących dokumentów: podania wygenerowanego przez System, życiorysu,  dwóch fotografii z imieniem i nazwiskiem na odwrocie, orzeczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość podjęcia nauki w wybranym typie szkoły,  zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

T. Bobowska