ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU

11 września 2019
Urszula Kucała

Zasady rekrutacji do projektu

1.W projekcie biorą udział uczniowie z klas VI-VIII na podstawie zgody rodziców i deklaracji uczniów .

  1. Do rekrutacji pod uwagę będą brane następujące kryteria :

– Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego.

– motywacja ucznia do udziału w projekcie

– wiedza i umiejętności ucznia niezbędna do realizacji działań przewidzianych w projekcie.

– aktywność ucznia w realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

– uczestnictwo ucznia w obowiązkowych spotkaniach projektowych

  1. Rodzice uczniów wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych związku z działaniami projektowymi oraz wykorzystywanie jego zdjęć przez naszą szkołę i szkoły partnerskie.
  2. Udział w projekcie jest dobrowolny.

 

Organizacja przebiegu realizacji projektu

1.Za prawidłowy przebieg realizacji projektu w naszej szkole odpowiada szkolny koordynator projektu i Dyrektor Szkoły.

  1. W realizację projektu zaangażowani są wychowawcy klas VI-VIII, oraz pozostali nauczyciele.
  2. Koordynator projektu przydziela poszczególnym nauczycielom realizację odpowiednich zadań projektowych .
  3. Koordynator projektu na bieżąco konsultuje z nauczycielami sprawy dotyczące projektu.
  4. Wychowawcy klas informują na bieżąco dzieci o postępach projektu wykorzystując m.in. blog projektu oraz internetową stronę szkoły. Ponadto podczas spotkań z rodzicami wychowawcy  zapoznają rodziców z efektami projektu.
  5. Uczniowie uczęszczają na zajęcia projektowe podczas których jest realizowany projekt i powstają produkty projektowe.
  6. Nauczyciele realizują zadania projektowe na dodatkowych zajęciach z dziećmi lub podczas lekcji gdy zadanie projektowe koreluje z podstawą programową danego przedmiotu.
  7. Produkty projektowe są opublikowane na blogu projektu, na stronie internetowej szkoły oraz prezentowane są w formie graficznej na gazetkach na korytarzu szkolnym.

M. Dubiel