TUTAJ BIJE SERCE MOJEJ OJCZYZNY

17 września 2014
Urszula Kucała

W dniu 17 września br w ZPO w Lipniku miała miejsce niecodzienna uroczystość. Szkoła Podstawowa imienia  Partyzantów otrzymała w darze od mieszkańców wioski sztandar, będący symbolem i drogowskazem działań wychowawczych. Dzień przekazania sztandaru został wybrany nieprzypadkowo. Już w czasie II wojny światowej losy szkoły splotły się z losami mieszkańców.

Wrzesień 1944 to czas, w którym wioska była świadkiem działań miejscowych partyzantów, wśród których znajdował się późniejszy kierownik szkoły – Józef Wilk. Budynek został zniszczony w czasie pacyfikacji, a następnie dzięki solidarności lokalnego społeczeństwa szybko odbudowany. Nadanie szkole imienia w 1969 roku, było potwierdzeniem tych więzi, które powstały w latach wojny i zaraz po niej. Jednocześnie nałożyły na szkołę obowiązek pielęgnowania pamięci o partyzanckich walkach i pacyfikacji. Po siedemdziesięciu latach sztandar otrzymany od społeczeństwa jest dowodem uznania dla podejmowanych przez szkołę działań i jednocześnie wyzwaniem dla kolejnych pokoleń.

Tegoroczne obchody siedemdziesiątej rocznicy walk partyzanckich i pacyfikacji rozpoczęła msza świętą odprawionej w kościele pw św. Jadwigi w Lipniku, sprawowana przez tutejszego proboszcza ks. Janusza Widura. Następnie, po przemarszu w towarzystwie Orkiestry Dętej OSP Lipnik pod batutą Janusza Palucha, nastąpiła uroczystość przekazania sztandaru młodzieży. W obecności zgromadzonych gości – wicekuratora Grzegorza Barana, wicestarosty Tomasza Susia, wójta gminy Wiesława Stalmacha, kombatantów i przedstawicieli Hufca ZHP z Myślenic – dyrektor szkoły zaprezentował sztandar i przekazał uczniom, którzy obiecali strzec go i dumnie głosić wartości przez niego reprezentowane. Po oficjalnej uroczystości nastąpiło rozdanie nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Wiśniowa – region z historią” zorganizowanego przez panie Krystynę Dominik i Małgorzatę Janik.

Kolejnym punktem programu był montaż artystyczny oparty na autentycznych tekstach, wspomnieniach i wierszach mieszkańców Lipnika. Całości towarzyszyła wzruszająca prezentacja archiwalnych zdjęć z czasów wojny i z powojennej kroniki szkoły. Nagrodą za występ były pełne uznania komentarze widzów.
Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego Historia krwią pisana nakręconego przez telewizję powiatową iTV przy współudziale uczniów gimnazjum pod opieką pani Beaty Górki. Ponadto wyeksponowane zostały prace plastyczne wykonane w ramach konkursu oraz archiwalne dokumenty, a także wojenne pamiątki. Powstał również folder szkoły oraz okolicznościowy numer gazetki ”Razem” zredagowany pod opieką pani Zofii Hałas
W uroczystość włączyła się również drużyna harcerska Śmiały i zuchowa Radosne Ogniki prowadzone przez panią Teresę Bobowską.
Na zakończenie panie z koła gospodyń wiejskich zaprosiły gości do bufetu na poczęstunek żołnierską grochówką, bigosem i wiejskim chlebem.

Uroczystość przekazania sztandaru jest częścią zakrojonego na szerszą skalę programu działań. Od marca gimnazjaliści uczestniczą w projekcie Tutaj bije serce mojej ojczyzny finansowanym przez Bank Ambitnej Młodzieży fundacji Banku Zachodniego WBK. Celem projektu jest podniesienie świadomości patriotycznej młodych ludzi, a także promowanie własnego regionu, kultury i pielęgnowanie tradycji.

Wszystkie działania związane z projektem są prezentowane na blogu

http://tutajbijesercemojejojczyzny.blogspot.com/p/konkursy.html

Elżbieta Michalik